Werkwijze

​Lees hier meer over onze werkwijze:

U bent naar ons verwezen door de huisarts, praktijk-ondersteuner (een psycholoog die nauw samenwerkt  met de huisarts in een huisartsenpraktijk) of door een hulpverlener van het buurtteam. Ook kunt u verwezen zijn door een andere arts of medisch specialist. 

U kunt worden aangemeld door de verwijzer (buurtteam, huisarts of kinderarts), door bijvoorbeeld het formulier dat daarvoor bestemd is op onze website in te vullen. Of u kunt uzelf aanmelden, bijvoorbeeld door telefonisch contact op te nemen met het secretariaat of het formulier in te vullen, waarna het secretariaat met u telefonisch contact opneemt. Tijdens het telefoongesprek krijgt u de gelegenheid om uw vragen te stellen. Zodra de officiële verwijsbrief van uw verwijzer bij ons binnen is, maken we een afspraak voor een telefonische screening. Dit gesprek vindt in de regel binnen een à twee weken na binnenkomst van uw officiële verwijsbrief plaats, en dient ertoe om een indruk te krijgen van uw klachten dan wel – in geval van Kind en Jeugd –  van de problemen van uw kind. Op basis daarvan kunnen wij nagaan of wij u de juist hulp kunnen bieden. Dit voorkomt dat u onnodig wacht op een eerste intakegesprek. Wij streven ernaar het eerste intakegesprek binnen vier tot zes weken ná de aanmelding te laten plaatsvinden. 

In geval van crisis kunt u soms sneller bij ons terecht. Voor informatie over onze actuele wachttijd kunt u contact opnemen met het secretariaat. 

Tijdens de intake bespreken wij met u de klachten, uw visie op de problemen, uw zorgen én uw verwachtingen van de behandeling. 

Voor meer informatie over hoe het behandeltraject is opgebouwd, verwijzen we u naar punt 15, 16 en 17 van ons kwaliteitsstatuut.

Wanneer de intake onvoldoende helderheid verschaft over de aard en ernst van de aanwezige problematiek, krijgt u een psychodiagnostisch onderzoek aangeboden. Het psychodiagnostisch onderzoek bestaat uit drie onderdelen: 

 •   de onderzoeksfase
 •   het indicatieoverleg
 •   het adviesgesprek

Elk psychodiagnostisch onderzoek bestaat uit een aantal deelonderzoeken, afgestemd op de specifieke problematiek. Voor elke stoornis zijn onderzoekshandleidingen ontwikkeld die bestaan uit verschillende deelonderzoeken. De onderzoeken worden zoveel mogelijk door één onderzoeker afgenomen. Soms is het belangrijk dat wij informatie inwinnen bij uw huisarts, een voormalige behandelaar of andere betrokkenen. Als onze hulpverleners contact met hen opnemen, doen zij dit uiteraard altijd in overleg met u en met schriftelijke toestemming van u. Lees meer over vertrouwelijkheid.

De informatie van gesprekken die met u en – in geval het uw kind betreft – met uw kind zijn gevoerd en de resultaten van eventueel het aanvullende psychodiagnostisch onderzoek worden in het multidisciplinaire patiëntoverleg besproken. Op basis daarvan worden conclusies en behandeladviezen geformuleerd, die in een overzichtelijk rapport worden beschreven. De resultaten en adviezen voor verdere behandeling worden met u besproken.

U beslist zelf of u dit advies opvolgt en of u de behandeling start of niet. De hulpverlener zal vervolgens met u doornemen wat op dat moment de voornaamste klachten zijn en aan welke doelen gewerkt gaat worden. Deze afspraken worden vastgelegd in een behandelplan. Vanaf dat moment start(en) de behandeling(en).

Voor meer informatie over hoe het behandeltraject is opgebouwd, verwijzen we u naar punt 15, 16 en 17 van ons kwaliteitsstatuut.

Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet hij of zij ook toestemming geven voor de behandeling. Vanaf 16 jaar mag uw kind – ook zonder u – zelf beslissen over de behandeling. 

Om u en/of uw kind van goede zorg te kunnen voorzien, kan het nodig zijn dat wij informatie uitwisselen met uw verwijzer. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we u naar punt 17 uit ons kwaliteitsstatuut.

Afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten of die van uw kind kunnen er verschillende soorten behandeling ingezet worden, zoals:

 • Kortdurende gesprekstherapie (individueel of in een groep)
 • Psychotherapie (individueel of in een groep)
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
 • Medicamenteuze behandeling
 • Relatie- en (Gezins-)systeemtherapie
 • E-health  

Voor kinderen en jongeren o.a.:

 • Kortdurende behandeling gericht op gedrags- en sociaal emotionele problemen
 • Psychotherapie
 • Ouderbegeleiding
 • Speltherapie
 • Dyslexie behandeling, ook ernstige enkelvoudige dyslexie
 • Medicamenteuze behandeling
 • Diverse cursussen voor ouders (ADHD, autisme)
 • E-health  

PsyMens heeft een eigen goed beveiligde web omgeving voor het inzetten van E-Health en een ruim aanbod in behandelingen voor zowel Volwassenen als Kind en Jeugd. E-Health modules kunnen worden ingezet ter ondersteuning van een behandeling vanuit zowel de GBGGZ als de SGGZ. De modules bestaan uit enkele sessies (2-5), waarop de behandelaar feedback geeft. Deze online sessies kunnen worden afgewisseld of deels worden vervangen door face-to-face contact. Deze aanpak intensiveert de behandelingen en daarmee het eindresultaat. De modules zijn overwegend gebaseerd op principes van de cognitieve gedragstherapie. Een volledig overzicht van ons E-health zorganbod is hier te vinden. 

Een volledig overzicht van ons zorgaanbod vindt u ook in onze brochures Zorgaanbod Volwassenen en Zorgaanbod Kind en Jeugd. Indien u meer wilt weten over welke werkwijze wij hanteren, verwijzen wij u naar punt 16 van ons kwaliteitsstatuut.

De zorgverleners van PsyMens handelen volgens zorgstandaarden en richtlijnen.

De visie van PsyMens op behandelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg omvat een aantal belangrijke aspecten/onderdelen, waaronder het uitgangspunt dat deze “evidence based” dienen te zijn: PsyMens streeft er naar zoveel mogelijk diagnostische- en behandelmodaliteiten aan te bieden die of “evidence based” zijn (op basis van de meest recentelijke wetenschappelijke inzichten waarbij steeds de Landelijke Multidisciplinaire Richtlijnen tevens als leidraad hebben gediend) of “consensus based”. 

Daarnaast werkt PsyMens vanuit kwaliteitsoverwegingen met door haar ontwikkelde zorgprogramma’s. PsyMens streeft er naar zoveel mogelijk het totale behandelaanbod, zorgprocedures- en processen in zorgprogramma’s en daarbij behorende zorgpaden te beschrijven zonder daarbij de zorg per patiënt te verschralen of te verengen.  

Hierbij wordt gebruikt gemaakt van zorgstandaarden en generieke-modules. 

Een overzicht van de zorgstandaarden van waaruit PsyMens werkt treft u aan op www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden. Voor een aantal Generieke modules die worden gehanteerd verwijzen we u naar de website www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules

Het gaat bij deze laatste met name om de volgende modules: 

 • Comorbiditeit
 • Daginvulling en participatie
 • Herstelondersteuning
 • Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek
 • Zelfmanagement
 • eHealth

De behandeling vindt meestal plaats in de vorm van gesprekken. Deze gesprekken duren ongeveer 50 minuten. De behandelingen zijn ambulant, wat betekent dat u regelmatig (wekelijks, een keer per twee weken of maandelijks) komt voor een afspraak met uw hulpverlener. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klachten, waarbij we als stelregel hebben dat we kortdurend behandelen als het kan en langdurende behandelingen inzetten als het nodig is.

Soms is het van toegevoegde waarde om naasten bij de behandeling te betrekken. Dat doen we dan in overleg. Een naaste heeft veel kennis en ervaring over en met de omgang met zijn of haar partner, vriend(in) of familielid. Deze informatie kan voor de behandeling van belang zijn. Als de patiënt én de naaste het wenselijk vinden, organiseren wij een gesprek tussen de patiënt, de naaste en de behandelaar. 

PsyMens is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Mocht u zich buiten deze tijden, op feestdagen of in het weekend, in een crisissituatie bevinden dan verzoeken wij u dringend contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Minimaal een keer per half jaar evalueren de hulpverleners de behandeling in het multidisciplinaire team, en ook met u. In deze evaluatie komen onder andere uw waardering van de inhoud en het resultaat van de behandeling (van u en van uw kind) aan bod én de wijze waarop u het contact met de hulpverlener gedurende de behandeling ervaart.

Onze organisatie verricht onderzoek om de zorg voortdurend te verbeteren en te beoordelen of de ingezette behandeling voldoende helpt én of deze naar tevredenheid verloopt. Dit noemen wij ‘Routine Outcome Monitoring’ oftewel ‘ROM-metingen’. Hierover vertelt uw behandelaar u meer.

Aandacht voor de cliënt staat centraal. PsyMens vindt het belangrijk om te weten of u tevreden bent over de behandeling of begeleiding die u van ons ontvangt. Hiervoor voeren wij doorlopend een klanttevredenheidsonderzoek uit met behulp van een specifieke landelijk ontwikkelde vragenlijst, de “Consumer Quality Index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (ambulant)”, afgekort CQI. Hierin wordt aan cliënten, die in behandeling zijn of in behandeling zijn geweest, onder andere gevraagd naar hun mening over:

de ontvangen informatie;
de mate van inspraak in de behandeling;
de bejegening door de hulpverlener;
de deskundigheid;
keuzevrijheid;
resultaat van de behandeling

Daarnaast wordt de cliënt gevraagd om een rapportcijfer te geven over de gehele behandeling en eventuele suggesties te doen. 

De uitkomsten van dit onderzoek vormen een goede weerspiegeling van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening en hoe we dit met uw hulp kunnen verbeteren. 

Resultaat van tevredenheidsmeting 2020

Het resultaat van de tevredenheidsmeting in 2020 is een gemiddelde van 8,3. Een stijging ten opzichte 2019(8,2). De hoge beoordelingen ten aanzien van bejegening (4,8 op een schaal van 5) stemmen tot tevredenheid. Aan de mogelijkheid om samen vorm te geven aan de behandeling is in de afgelopen jaren extra aandacht geschonken door invoering van het protocol Shared Decision Making. Dat is terug te zien in de beoordeling van dit aspect van de behandeling (4,2 op een schaal van 5). Ook de uitvoering van de behandeling (4,3 op een schaal van 5) wordt goed beoordeeld. Beide onderwerpen blijven ondanks deze mooie beoordeling een voortdurend punt van aandacht. Voor verbetering vatbaar is onder andere de mogelijkheid om familie of naasten bij de behandeling te betrekken. PsyMens ontwikkelt  nieuw zorgaanbod op dit aspect.

Voor de volledige CQI 2020 klik hier

Indien u meer informatie wilt over hoe wij onze behandeleffecten en cliëntervaringen meten, verwijzen we u naar punt 16c en 16e in ons kwaliteitsstatuut.

Als er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval adviseren wij u dringend contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Hier zal naar bevind van zaken worden gehandeld.  

In geval van terugval – zonder dat er sprake is van een crisissituatie – kunt u contact opnemen met de huisarts. Deze zal beoordelen of u/uw kind opnieuw verwezen wordt, en zo ja, naar welke zorgaanbieder. Uiteraard kunt u of de huisarts hierover ook met PsyMens contact opnemen.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Klik hier voor ons kwaliteitsstatuut.