Kind & Jeugd

Kinderen en jongeren tot 18 jaar met gedrags-, sociale-, leer- en emotionele problemen, én hun ouders of verzorgers, kunnen terecht bij het team Kind en Jeugd van PsyMens. Dit kunnen psychische en/of psychiatrische problemen zijn die wat betreft de aard en ernst kunnen variëren. Ook voor de allerkleinsten (0 tot 6 jaar) biedt PsyMens passende zorg. Lees meer over de volgende onderwerpen:

Ons zorgaanbod voor Kind & Jeugd richt zich op de volgende stoornissen:

 • Aandachtstekortstoornissen (ADHD/ADD)
 • Ontwikkelingsstoornissen zoals autismespectrumstoornissen
 • Angststoornissen
 • Depressieve stemmingsstoornissen
 • Posttraumatische stressstoornissen
 • Hechtingsstoornissen
 • Somatoforme stoornissen o.a. conversiestoornissen, medisch onverklaarbare pijn of ingebeelde lelijkheid
 • Slaapstoornissen als gevolg van een psychische/psychiatrische stoornis
 • Tics/Gilles de la Tourette
 • Eetstoornissen
 • Gedragsstoornissen
 • Oppositioneel opstandige stoornissen
 • Emotieregulatie- impulsbeheersingsstoornissen
 • Ouder-kindrelatieproblematiek/gezinsproblematiek
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Leerstoornissen, bijvoorbeeld dyslexie
 • Selectief mutisme

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de hulpvragen waarvoor kinderen, ouders en gezinnen bij PsyMens Kind en Jeugd terecht kunnen.

Wij werken nauw samen met andere organisaties, zoals huisartsen en praktijkondersteuners, de psychologen die in huisartsenpraktijken werkzaam zijn, maar ook met specialisten die in het ziekenhuis werken, zoals kinderartsen. Daarnaast werken we samen met andere medisch specialistische GGZ-instellingen voor kind en jeugd, zodat wij u en uw kind, mocht dat nodig zijn, gemakkelijk kunnen doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Wij werken ook nauw samen met buurtteams. Het kan daarom zijn dat uw kind hulp krijgt van zowel een professional verbonden aan het buurtteam, alsook bij ons. Uw kind kan ook onder behandeling zijn bij een hulpverlener van een geheel andere discipline, zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut of logopediste. In dat geval zorgen wij ervoor dat er zorgvuldige afstemming plaatsvindt tussen de verschillende organisaties en hulpverleners, zodat uw kind de meest efficiënte zorg krijgt.

Soms ervaart een kind op school problemen. Hij of zij kan moeite hebben met de aangereikte stof, bijvoorbeeld met rekenen, spelling of lezen, of zich moeilijk kunnen concentreren. Ook kunnen het sociaal emotionele problemen betreffen. Uw kind kan faalangstig zijn of moeite hebben met aansluiting te vinden bij andere kinderen. Wij werken al jaren nauw samen met scholen in Midden Nederland. Wij komen regelmatig op scholen om kinderen te observeren in de klas. Hierdoor krijgen we een goed beeld van de problematiek waartegen uw kind aanloopt op school. Daarnaast brengen we regelmatig advies uit aan leerkrachten op basis van de resultaten van het psychodiagnostisch onderzoek dat gedaan is bij het kind die de leerkracht in zijn of haar klas heeft. Op basis hiervan kan de leerkracht gericht de lesmethode aanpassen of weet de leerkracht beter hoe hij of zij met een kind met een specifieke problematiek kan omgaan.

De ontwikkeling van kinderen en jongeren is complex en roept regelmatig vragen op bij ouders en onderwijzers. Dat kunnen vragen zijn over het intelligentieniveau, over de sociaal-emotionele of persoonlijkheidsontwikkeling of over het gedrag. Bij de aanmelding bepalen we samen met u en uw kind/jongere en de psycholoog/orthopedagoog de vraagstelling voor het onderzoek. Ook kunnen er tijdens een behandeling vragen ontstaan die aanleiding geven tot een psychodiagnostisch onderzoek. Op basis daarvan geven we adviezen voor begeleiding van uw kind thuis en op school en stellen we zo nodig een behandelplan op. 

Elk psychodiagnostisch onderzoek bestaat uit een aantal deelonderzoeken afgestemd op de specifieke problematiek van het kind of jongere en/of ouders. Voor elke stoornis zijn onderzoekshandleidingen ontwikkeld die bestaan uit verschillende deelonderzoeken, die we hieronder voor u op een rijtje hebben gezet. 

Zo bestaat een onderzoek naar ADHD bijvoorbeeld uit een intelligentieonderzoek, een psychologisch onderzoek en een onderzoek waarin de ontwikkeling van het kind vanaf de geboorte tot nu in kaart wordt gebracht (ontwikkelingsanamnese). De onderzoeken worden zoveel mogelijk door één onderzoeker afgenomen. 

Ten behoeve van het onderzoek worden er gesprekken met u als ouder gevoerd, we voeren gesprekken met uw kind en soms ook met andere gezinsleden. Afhankelijk van de aard van de klachten van uw kind, bestaat dit onderzoek uit:

 • Intelligentieonderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Dyslexieonderzoek
 • Gezinsonderzoek
 • Ontwikkelingsanamnese
 • Sociaal-emotioneel onderzoek
 • Onderzoek door een kinder- en jeugdpsychiater
 • Schoolobservatie
 • Spelobservatie

Afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten van uw kind kunnen er verschillende soorten behandeling ingezet worden, zoals:

 • Behandel- of begeleidingscontact: individueel, ouders of gezin
 • Psychotherapie
 • Speltherapie
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
 • Oudercursus ADHD en autisme
 • Ouderbegeleiding
 • (Gezins-)systeemtherapie
 • Emotie Regulatiegroep
 • Groep voor kinderen en jongeren met autisme

PsyMens Kind en Jeugd biedt ook specialistische zorg aan jonge kinderen (0-6 jaar) en hun ouders/verzorgers. Infant Mental Health (IMH) draait om de basis voor een veilige ontwikkeling: een goede band tussen de ouders/ verzorgers en het zeer jonge of nog ongeboren kind. Door bijvoorbeeld hechtingsproblematiek, trauma en (ontwikkelings-) psychopathologie bij ouder/verzorger of kind kan de ontwikkeling van het kind onder druk komen te staan. De essentie van IMH ligt dan in het bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie om de ontwikkeling van het jonge opgroeiende kind te optimaliseren. Zeer jonge kinderen en hun ouders/verzorgers vragen om een specifieke, systemische benadering en houding van de professional.

Meer informatie over Infant Mental Health vindt u ook in onze brochure

Op 1 januari 2015 ging de nieuwe Jeugdwet van kracht. PsyMens heeft contracten met alle gemeenten in Midden Nederland. Klik hier voor meer informatie.