Skip to content

Genderpoli

Bij onze geboorte krijgen wij allemaal een naam en een geslacht toegekend. De verwachting is dat wij ons vervolgens ontwikkelen tot mannen en vrouwen én ons ook zo voelen. Ook wordt ervan uitgegaan dat wij ons seksueel aangetrokken voelen tot het andere geslacht en samen kinderen zullen krijgen. Niet iedereen voelt zich echter (alleen) aangetrokken tot iemand van het andere geslacht. Ook kan niet iedereen zich vereenzelvigen met het aangeboren geslacht.

PsyMens biedt zorg voor volwassenen, jongeren en kinderen die zich anders voelen dan hun geboortegeslacht (genderincongruentie) en/of sterke onvrede hebben met het geslacht waarmee ze geboren en opgegroeid zijn (genderdysforie).

Wat is genderincongruentie

Genderincongruentie is een term die staat voor het diepgevoelde ‘weten’ dat je geboortegeslacht en genderidentiteit niet overeenkomen. Iemand met genderincongruentie wordt biologisch geboren als man of vrouw, maar ervaart dat van binnen anders. Dit gaat vaak gepaard met de wens om van een ander geslacht te willen zijn (transgender), maar soms ook om ‘mens’ te zijn zónder ingedeeld te worden in het hokje man of vrouw (non-binair). Ook kan iemand zich het ene moment mannelijk en het andere moment vrouwelijk voelen (genderfluïde).

Genderdysforie

Mensen met genderdysforie hebben een sterk gevoel van onvrede met het geslacht waarmee ze geboren en opgegroeid zijn. De sekse past niet bij hoe ze zich voelen en hoe ze zich willen uiten. Sommigen hebben hier zoveel last van, dat het kan leiden tot bijvoorbeeld depressieve klachten of angst. Het verschil met genderincongruentie is dus dat de persoon bij genderdysforie (psychisch) lijdt door de genderincongruentie. Ook kunnen er psychische klachten, als angst en depressie, ontstaan doordat mensen met genderincongruentie worden afgewezen door hun omgeving vanwege hun seksuele oriëntatie en/of hun genderincongruentie. Weer anderen kunnen los van hun gendervariante gevoelens last hebben van psychische klachten en/of psychiatrische problemen. We spreken dan van co-morbide problematiek.

Gender is een breed en complex begrip. Het woord gender refereert naar alle sociale verwachtingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid en hoe die zijn verweven in de maatschappij. Hoe een persoon de eigen gender ervaart noemen we de genderidentiteit, dit kán maar hóeft niet gelijk te zijn aan de sekse. Bij mensen met genderincongruentie/genderdysforie komt de sekse niet overeen met de genderidentiteit.
Omdat er diverse genderverschillen en genderrollen zijn, uiten mensen met genderdysforie zich erg verschillend. Bijvoorbeeld:

  • Sommige kinderen durven slechts op bepaalde momenten/omstandigheden hun gendervariante gevoelens te tonen, terwijl andere kinderen juist expliciet kunnen zijn in hun wens om van het andere geslacht te zijn. Terwijl weer andere kinderen wel gendervariant gedrag vertonen, maar geen wens hebben om van het andere geslacht te zijn;

  • Sommige (jong) volwassenen leven slechts in beperkte kring volgens hun wensgeslacht;

  • Sommigen kiezen ervoor om als non-binair door het leven te gaan;

  • Anderen kiezen ervoor om te leven volgens de genderrol die bij hen past, dus ook qua kleding, gedrag en voornaam;

  • Weer anderen kiezen voor een somatische behandeling, zodat het lichaam beter past bij hun gender.

 

Herken jij jezelf of je kind in bovenstaande informatie? Vind jij of vindt je kind het lastig om te leven met genderdysforie of om de omgeving te informeren? Dan kan het goed zijn om psychische hulp te vragen. Vraag de huisarts om een verwijzing naar onze genderpoli. Ook kun je contact opnemen met ons secretariaat door te bellen naar 030 – 251 57 90 of te mailen naar info@psymens.nl.

Genderpoli bij PsyMens

Ons genderteam bestaat uit behandelaren die zijn opgeleid om mensen met gendervariante gevoelens en problemen die daarmee samenhangen de zorg te geven die ze nodig hebben.

Kinderen

Wij bieden begeleiding bij vragen over gendervariante gevoelens van je kind en mogelijk bijkomende klachten, bij de sociale transitie en hoe om te gaan met de wensen van het kind in het hier en nu voor wat betreft de wijze waarop er expressie aan de gender gegeven wenst te worden. Kinderen en ouders met een wens om de puberteit te remmen, kunnen bij ons terecht voor meer informatie over de mogelijkheden en doorverwijzing naar daartoe geëigende klinieken.

Adolescenten en volwassenen

Wij bieden ondersteuning bij de ontdekking van jouw genderidentiteit, bij de coming-out en sociale transitie, of je wel of geen genderbevestigende somatische behandeling wenst of bij hulpvragen die rijzen na of tijdens een somatisch traject.

Direct hulp voor bijkomende psychische problemen

Naast gendervariante gevoelens kan je last hebben van bijkomende psychische dan wel psychiatrische problemen zoals angst, depressie, ADHD of ASS. PsyMens is een algemene GGZ instelling voor mensen met de meest uiteenlopende en ook complexe problematiek. We kunnen daarom, mocht dat nodig zijn, direct passende hulp bieden. Zoals je op onze website kan zien hebben we een breed zorgaanbod. Je hoeft niet naar een andere instelling verwezen te worden waarmee wordt voorkomen dat je lang op een wachtlijst moet staan.

Indicatiestelling voor en begeleiding bij een genderbevestigende somatische behandeling – hormonaal en/of chirurgisch

Voorafgaande aan het medische traject bieden wij zorg bestaande uit een diagnostische verkenning van de genderincongruente gevoelens, eventuele bijkomende problemen en inventarisatie van de somatische behandelwensen. Wij werken op basis van de vigerende richtlijnen o.a. de Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg en de World Professional Association for Transgender Health’s (WPATH) standard of care, 8ste editie.

Voor het medische traject hebben we een nauwe samenwerking met de Gender Clinic die op haar beurt is weer is verbonden met Amsterdam UMC.

Na de diagnostische verkenning en nadat het duidelijk is wat je behandelwensen zijn, wordt dit besproken in een multidisciplinair overleg waarbij een endocrinoloog of chirurg van de Gender Clinic aanwezig is. Indien akkoord, word je uitgenodigd voor een consult en start de behandeling. Tijdens het medische traject blijf je bij ons in zorg en word je begeleid bij je transitie. Alle onderdelen van de behandeling staan beschreven in een behandelplan dat samen met jou wordt opgesteld aan het begin van het traject.

Ook geven we informatie over waar je terecht kan voor een deskundigenverklaring ten einde het eigen geslacht te wijzigen in de Basisregistratie Personen.

Psychodiagnostiek en behandeling

De behandeling van genderdysforie verschilt voor kinderen, jongeren én volwassenen. In onze folder staat uitgelegd wat van de behandeling per groep verwacht kan worden.

Meer informatie

Meer informatie over genderincongruentie, genderdysforie, psychodiagnostiek, behandeling en praktische informatie als vergoedingen, vind je in onze folder. Vragen kan je stellen aan ons secretariaat door te bellen naar 030 – 251 57 90 of te mailen naar info@psymens.nl. Telefonisch zijn zij bereikbaar van 8:30 tot 11:00 uur en van 16:00 tot 17:00 uur.