Disclaimer

  • Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de PsyMens informatie van onze website op welke wijze dan ook, te verspreiden.
  • Het intellectuele eigendom van de PsyMens applicaties ligt bij PsyMens. PsyMens kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de website van PsyMens alsmede van de eventuele functionaliteiten op de website dan wel de functionaliteiten gerelateerd aan de website. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen dan wel schade ten gevolge het hacken van de website.
  • PsyMens kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de algemene en persoonlijke website van de PsyMens kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten/ elektronisch berichtenverkeer door derden of door programmatuur of apparatuur.
  • PsyMens kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de cliënt lijdt door het gebruik van de algemene en persoonlijke website, dan wel door het gebruik van elektronische inschrijvings– / aanmeldingsformulieren dan wel in verband met de (zorg)programma’s of andere functionaliteiten die cliënt via de website volgt.
  • Het is PsyMens te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden en deze disclaimer te wijzigen. PsyMens kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. PsyMens is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen.