Behandeling van dyslexie

Wat is Ernstige Enkelvoudige Dyslexie?


Dyslexie is een hardnekkig lees- en/of spellingprobleem. Het is aangeboren en staat los van de intelligentie. Het is een beperking die de schoolprestatie en daarmee het plezier in leren en naar school gaan behoorlijk in de weg kan staan. Bij kinderen met dyslexie is vaak onnodig sprake van onder prestatie. Deze kinderen raken vaak gefrustreerd en worden boos. Ook voelen ze zich vaak onterecht minderwaardig. In dat geval spreken we van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED).

Tijdige onderkenning en behandeling kan veel leed bij het kind en ouders voorkomen. Behandeling van dyslexie kan de lees- en spellingvaardigheid verbeteren, de beperking tot een acceptabel niveau doen verminderen en het kind ermee leren om te gaan. Onze zusterorganisatie ComeniusGGZ heeft een eigen behandelprogramma ontwikkeld voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie en heeft daarvoor het keurmerk gekregen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Als een kind lees- en spellingsproblemen heeft, hoeft er nog geen sprake te zijn van dyslexie. Het kind heeft dan wel extra begeleiding op school nodig. Er is sprake van dyslexie wanneer een kind voldoet aan twee criteria (opgesteld door Stichting Dyslexie Nederland, SDN, 2008):

Achterstand: het niveau van lezen en/of spelling ligt significant onder hetgeen van het kind, gegeven zijn of haar leeftijd en omstandigheden, verwacht mag worden.

Hardnekkigheid: de lees- en/of spellingproblemen zijn hardnekkig. De problemen met lezen en/of spellen op woordniveau blijven bestaan, ondanks adequate remediƫrende instructie en begeleiding. De handelingsplannen waarin dit staat beschreven, bevinden zich in het leerling dossier.

Niet Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)


Is er sprake van lichte of milde dyslexie, dan spreken we van Niet Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (Niet-EED). Behandeling van Niet-EED wordt niet vergoed door de gemeente. Hiervoor kunt u wel terecht bij onze zusterorganisatie ComeniusGGZ.