Behandeling IMH (0-6 jaar)

Op basis van de intakegesprekken en/of het psychodiagnostisch onderzoek krijgen ouder(s)/verzorger(s) en school of kinderdagverblijf handvatten en adviezen die voorwaarden scheppen om het kind zich goed te laten ontwikkelen. Als het advies een behandeling behelst dan worden er afspraken gemaakt voor een behandeltraject. Omdat de problematiek kan variëren van opgroei- en opvoedingsproblemen tot complexe psychische c.q. psychiatrische problematiek bieden wij brede (multidisciplinaire) zorg.

Net als de psychodiagnostiek wordt behandeling ook stapsgewijs ingezet, waarbij we zoveel mogelijk willen starten met een kortdurende, laagdrempelige behandeling, die zo nodig kan worden opgeschaald naar een intensievere behandeling.

Als er sprake is van opgroei- en opvoedingsproblemen worden de volgende behandelingen voorgesteld:

• Ouderbegeleiding
• Thuisbegeleiding
• Speltherapie

Afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek kan aanvullend de navolgende specialistische zorg worden geboden:

• Floorplay
speltherapie gericht op het versterken van de ouder-kind relatie waardoor de hechting en de sociaal-emotionele ontwikkeling worden gestimuleerd.
• Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting to Autism (VIPP-AUTI)
kortdurende thuisbegeleiding gericht op het vergroten van de ouderlijke sensitiviteit voor de (vaak ongewone) signalen van het jonge kind met autisme (0-5 jaar).
• Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
voor het verwerken van traumatische ervaringen bij kinderen ook bij peuters en kleuters.
• Medicamenteuze behandeling
geïndiceerd bij jonge kinderen wanneer ernstige symptomen blijven aanhouden én het functioneren aanzienlijk belemmeren ondanks het inzetten van wetenschappelijk onderbouwde niet-medicamenteuze behandelingen.

Samenwerking

Zorg voor het jonge kind vraagt niet alleen multidisciplinair, maar ook grens overstijgend te zijn voor wat betreft de verschillende zorg die in de jeugdgezondheidszorg wordt aangeboden. Een goede samenwerking tussen de verschillende hulpverleners van verschillende jeugdzorg instanties zoals jeugdartsen en het Consultatie en Adviesteam vinden we daarom van groot belang.